Font Size

Cpanel
简体中文(中国)English (UK)

People

Faculty

 • Maosong Sun, professor.
 • Yang Liu, associate professor.
 • Zhiyuan Liu, assistant researcher.
 • Huanbo Luan, assistant researcher.
 • Chunfa Yuan, Professor. (Retired)
 • Qunxiu Chen, Professor.(Retired)

Ph.D Students

 • Yu Zhao, 2010.
 • Xinxiong Chen, 2011.
 • Jiaye Liu, 2012.
 • Shiqi Shen, 2012.
 • Meng Zhang, 2013.
 • Cunchao Tu, 2013.
 • Yana A, 2013.
 • Yankai Lin, 2014.
 • Cheng Yang, 2014.
 • kahaerjaing Abiderexiti, 2015.
 • Mieradilijiang Rexiti, 2015.
 • Huimin Chen, 2015.
 • Zhenghao Liu, 2016.
 • Qinghui Lv, 2016.
 • Fanchao Qi, 2017.

Master Students

 • Chen Gao, 2011.
 • Chunyang Liu, 2013.
 • Ruobing Xie, 2014.
 • Jiannan Liang, 2015.
 • Han Zhang, 2015.
 • Jiacheng Zhang, 2015.
 • Jia Hu, 2016.
 • Yi Qi, 2016.
 • Bin Wu, 2016.
 • Xiaoyuan Yi, 2016.
 • Zhifan Guo, 2017.

Undergraduates

 • 2009: Meng Zhang, Hongze Zhao, Han Zhao, Chen Liang, Cunchao Tu.
 • 2008: Sicong Zhang, Shiqi Shen, Weipeng He, Ruining Wang, Miao Fan, Min Ma, Ruiwen Yao.
 • 2007: Wenyi HuangJianzhong Chen
 • 2006: Xiaxiao Li (BUPT), Chuan Shi (Tsinghua EE).

Alumni

 • Liner Yang, 2008. Graduate Jan 2018.
 • Halidanmu Abudukelimu, 2012. Graduate Jan 2018.
 • Yufei Xue, 2013. Postdoctor. Stand out Jul 2015.
 • Li Li, 2012. Graduate Jul 2015.
 • Meiping Dong, 2012. Graduate Jul 2015.
 • Peng Li, 2009. Graduate Jan 2015.
 • Yan Zhang, 2005. Graduate Jan 2015.
 • Jiayu Tang, 2011. Graduate Jul 2014.
 • Chong Kuang, 2011. Graduate Jul 2014.
 • Can Wang, 2010. Graduate Jul 2013.
 • Qi Liu, 2010. Graduate Jul 2013.
 • Kaixu Zhang, 2007.Graduate Jul 2012. Ph.D thesis: "Study on Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging with Compact Representations". Postdoc in Xiamen University.
 • Qixia Jiang, 2007.Graduate Jul 2012. Ph.D thesis: "Research on Approximate Similarity Search".
 • Batuer Aisha, 2007.Graduate Jul 2012.
 • Shengtao Lei, 2009. Graduate Jan 2012. Master thesis: "Design and Implementation of Uyghur Search Engine". Join ThoughtWorks.
 • Zhongguo Li, 2006. Graduate Jul 2011. Ph.D thesis: "Unified Parsing of Chinese Word Structures and Phrase Structures". Postdoc.
 • Zhiyuan Liu, 2006. Graduate Jul 2011. Ph.D thesis: "Research on Keyword Extraction Using Document Topical Structure". Postdoc in Tsinghua University.
 • Yabin Zheng, 2006. Graduate Jul 2011. Ph.D thesis: "User Behavior Analysis in Chinese Input Methods and its Applications". Join Guosen Securities.
 • Peng Wang, 2008. Graduate Jul 2011. Master thesis: "Some Research based on User Dictionary of Input Method and Query Log". Join Youdao.
 • Lixing Xie, 2009. Graduate Jul 2011. Master thesis: "Sentiment Analysis of Chinese Micro Blog using SVM". Join China Merchants Securities.
 • Xiance Si, 2005. Graduate Dec 2010. Ph.D thesis: "Content-based Recommendation and Analysis of Social Tags". Join Google.
 • Wei Qiao, 2004. Graduate Jul 2010. Ph.D thesis: "Research on Several Key Issues in Chinese Word Segmentation".
 • Wufeng Ke, 2008. Graduate Dec 2009. Master thesis: "Web-based Chinese-English Bilingual Term Extraction".
 • Hongguang Cao, 2008. Graduate Dec 2009. Master thesis: "Study on the Categorization of. Images Using Associated. Chinese Text".
 • Ting Liu, 2008. Graduate Dec 2009. Master thesis: " Web Text Filtering for Special Domain”.
 • Wei Li, 2004. Graduate Dec 2009. Ph.D thesis: "Research on the Content-based Automatic Semantic Annotation of Images". Join Yahoo Research.
 • Di Fan, 2008. Graduate Dec 2008. Master thesis: “Study on. Chinese Short-Text Classification”.
 • Shaohua Teng, 2007. Graduate Jun 2008. Master thesis: "Chinese Word Segmentation and. Short Text Classification Techniques. Based on CRFs". Join Microsoft China.
 • Jun Li, 2006. Graduate Dec 2008. Master thesis: Experimental Study on Sentiment Classification of Chinese Reviews". Join Comodo.
 • Jingyang Li. Graduate 2008. Ph.D thesis: Studies on Term Selection and Term Weighting in Text Categorization". Join Baidu.
 • Shu Xu. Graduate 2007. Master thesis: "Chinese Text Classification Based on Open Directory Project. Join Baidu.
 • Emile Kroeger. Graduate 2006. Master thesis: "Improving the Chinese Learner’s Dictionary with Character-based Lookup and Sentence Difficulty Evaluation". Join ubisoft.
 • Fan Sun. Graduate 2006. Master thesis: "Research on Transductive Support Vector Machines and Its Application in Text Categorization". Join University of Southern California for Ph.D.
 • Zhengcao Zhang. Gradudate 2005. Master thesis: "Content Based Automatic Extraction of Titles from Chinese Texts". Go to U.S. for Ph.D.
 • Dejun Xue. Gradudate 2004. Ph.D thesis: "A Study on Key Issues of Automated Text Categorization for Chinese Documents”. Join Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.
 • Dongliang Xu. Graduate 2004. Master thesis: "Automatic Analysis for Semantic Skeleton of Chinese Sentences. Join Baidu.
 • Tao Chen. Gradudate 2004. Master thesis: "=Word Clustering Based on Self-Organizing Map". Join Ningbo University as associate professor.
 • Hongtao Wang. Gradudate 2004. Master thesis: "Preliminary Study on Semantic Relation-Based Information Retrieval". Join Dangdang.
 • Shengfen Luo. Gradudate 2004. Master thesis: "Statistic-based two-character Chinese word extraction". Join Guangdong government.
 • Xiao Luo. Graduate 2003. Master thesis: "Preliminary Study on Covering Ambiguity Resolution and Unknown Word Recognition in Chinese Word Segmentation".
 • Xiaohua Liu. Graduate 2002. Master thesis: "A study of Chinese Search Engine based on Word Segmentation". Join MSRA.
 • Yun Xiao. Graduate 2001. Master thesis: "Preliminary study on resolution of covering ambiguities in chinese word segmentation. Join Yahoo US.
 • Hongna Lu. Gradudate 2000. Master thesis: "Issue of feature selection in chinese text retrieval". Join Morgan Stanley.
 • Zhengping Zuo. Gradudate 1998. Master thesis: "Some lssues in chinese word segmentation".
You are here: Home People